Báo cáo Tài Chính 2022
30.03.2023
Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022
Công bố thông tin 27.02.2023
27.02.2023
- Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về viêc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023
Công bố thông tin tình hình quản trị công ty năm 2022
17.01.2023
Báo cáo Tình hình quản trị công ty năm 2022
Công bố thông tin bất thường ngày 09.01.2022
10.01.2023
- Về việc chọn công ty kiểm toán KPMG Limited Branch thự hiện kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022