Thông báo mời chào giá

- Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa - Miliket có nhu cầu phát triển "Hệ Thống Quản Trị SAP Business One". Nay công ty chúng tôi kính mời các tổ chức, đơn vị có năng lực và kinh nghiệm cùng - Cung cấp và Phát triển phẩn mềm Hệ thống Quản Trị SAP Business One

- Thông báo mời chào giá đơn vị cung cấp và Phát triển phẩn mềm Hệ thống Quản Trị SAP Business One (vui lòng tải tại đây)