Nghi quyết Hội Đồng Quản Trị về việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2022 (vui lòng tải tại đây)

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền (vui lòng tải tại đây)

Công bố thông tin bất thường ngày 09.05.2023 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 (vui lòng tải tại đây)

 

 

__________________________________________________________