- Hợp đồng báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31.12.2023 (vui lòng tải tại đây)

- Công bố thông tin bất thường ngày 08.07.2023 (vui lòng tải tại đây)