- Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (vui lòng tải tại đây)

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (vui lòng tải tại đây)

 

_____________________________________________

Link: - Tài liệu Đại Hôi Đồng Cổ Đông Năm 2021