Hệ Thống Bình Chọn

Bạn thấy sản phẩm công ty chúng tôi như thế nào ?
 Rất tốt
 Tốt
 Bình thường
 Tệ
 Rất tệ

Giải thưởng

Tài liệu Đại hội đồng Cổ Đông thường niên 2021

Tài liệu Đại hội đồng Cổ Đông thường niên 2021

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (vui lòng tải tại đây)

2. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên  năm 2021 (vui lòng tải tại đây)

3. Báo cáo Tổng kết năm 2020  (vui lòng tải tại đây)

4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 (vui lòng tải tại đây)

5. Báo cáo Ban kiểm soát  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (vui lòng tải tại đây)

6. Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2020 Colusa - Miliket (vui lòng tải tại đây)

7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch Phân phối lợi nhuận 2021 (vui lòng tải tại đây)

8. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và Thư ký công ty 2021 (vui lòng tải tại đây)

9. Tờ trình chọn công ty kiểm toán 2021 (vui lòng tải tại đây)

10. Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty 2021 (vui lòng tải tại đây)

11. Dự thảo Điều lệ năm 2021  (vui lòng tải tại đây)

12.Tờ trình thông qua các quy chế công ty 2021 (vui lòng tải tại đây)

13. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị 2021 (vui lòng tải tại đây)

14. Dự thảo Quy chế Hội đồng quản trị 2021 (vui lòng tải tại đây)

15. Quy chế hoạt động Ban kiểm soát năm 2021 (vui lòng tải tại đây)

16. Tờ trình Miễn nhiệm và danh sách ứng cử Hội đồng quản trị tiếp tục nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (vui lòng tải tại đây)

17. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 (vui lòng tải tại đây)