Sự kiện - Tin tức
tai-lieu-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2020
Tài liệu Đại hội đồng Cổ Đông thường niên 2020
-Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - kèm tại liệu đại hội
nghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2020
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
- Kèm biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Hình ảnh - Công ty
gioi-thieu-cong-ty
Video - Clips
Colusa - Miliket 1230 Kha Vạn Cân, Linh Trung, Thủ Đưc, Tp.HCM