- Công bố thông tin bât thường vê Nghị quyết Hội Đông Quản Trị về việc dời ngày Đại hội Đồng Cô Đông Thường Niên năm 2021 (vui lòng nhấn tại đây)

 
 

_____________________________________________

Link: - Tài liệu Đại Hôi Đồng Cổ Đông Năm 2021