Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị vê viêc dời ngày tổ chức và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (vui lòng nhấn tại đây)

- Công bố thông tin bất thường về Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị ngày 10/05/2021 về việc dời ngày Đại Hội Đồng Cô Đông thường niên năm 2021 (vui lòng nhấn tại đây)

 

_____________________________________________

Link: - Tài liệu Đại Hôi Đồng Cổ Đông Năm 2021

 

.