- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 (vui lòng tải tại đây)

 

________________________________________

Link: - Tài liệu Đại Hôi Đồng Cổ Đông Năm 2021