Hệ Thống Bình Chọn

Bạn thấy sản phẩm công ty chúng tôi như thế nào ?
 Rất tốt
 Tốt
 Bình thường
 Tệ
 Rất tệ

Giải thưởng

Tin Tức
Nội Bộ
Liên Ngành
Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 7
Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 7
Sự Kiện
Trong Nước
Đại hội
Cổ Đông
Thư mời ĐHĐ cổ đông năm 2022
Thư mời ĐHĐ cổ đông năm 2022
- Thư mời tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công bố thông tin 30/03/2022
- Báo cáo thường niên năm 2021 và Báo cáo Tài chính cho năm kết thúc 31/12/2021