- Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản phê duyệt chủ trương di dời nhà máy ra khỏi khu dân cư. (vui lòng tải tại đây)

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định đại hội cổ đông thông chủ trương di dời nhà máy ra khỏi khu dân cư. (vui lòng tải tại đây)

- Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản Về việc Di dời nhà máy (vui lòng tải tại đây)

 

 

___________________________________________________