- Thư mời tham gia chỉ định gói thầu cung cấp Máy hút màng co M7 PVC - POF (400 x 200 x 1.500 mm) (vui lòng tải tại đây)