- Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên bằng hình thức trực tuyến (Vui  lòng tải tại đây)