- Thông báo  về việc lấy ý kiến thực hiện lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản thông qua Điều lệ tổ chức và Quy chế nội bộ Quản trị (vui lòng tải tại đây)