- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền (vui lòng nhấn vào đây)