- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền (vui lòng tải tại đây)

- Công bố thông tin bất thường ngày 18/07/2022 (vui lòng tải tại đây)