- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền (vui lòng tải tại đây)

- Mẫu giấy đề nghị chuyển khoản cổ tức (vui lòng tải tại đây)