- Thông báo thay đổi nhân sự vị trí Tổng Giám Đốc - Người đại diện pháp luật (vui lòng tải tại đây)

- Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc thay đổi nhân sự vị trí Tổng Giám Đốc - Người đại diện pháp luật (vui lòng tải tại đây)

 

___________________________________________________________