Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa - Miliket thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018

- THÔNG BÁO ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018