- Thông báo mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2023 (vui lòng tải tại đây)

- Giấy uỷ quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2023 (vui lòng tải tại đây)