1 - Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (vui lòng tải tại đây)

2 - Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (vui lòng tải tại đây)

3 - Báo cáo tổng kết 2023 và kế hoạch 2024 (vui lòng tải tại đây)

4 - Báo cáo hoạt động Hội Đồng Quản Trị 2023 (vui lòng tải tại đây)

5 -  Báo cáo hoạt động Ban Kiểm Soát 2023 (vui lòng tải tại đây)

6 - Báo cáo Tài Chính Kiểm Toán 2023 (vui lòng tải tại đây)

7 - Báo cáo tiến độ thực hiện di dời nhà máy (vui lòng tải tại đây)

8 - Tờ trình về chủ trương đầu tư nhà máy mới tại Miền Bắc (vui lòng tải tại đây)

9 - Tờ trình tăng vốn điều lệ (vui lòng tải tại đây)

10 - Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh (vui lòng tải tại đây)

11 - Tờ trình tỷ lệ sở hữu vốn nước ngoài tại công ty (vui lòng tải tại đây)

11.1 - Tóm tắt điều lệ sửa đổi bổ sung (vui lòng tải tại đây)

11.2 - Dự thảo sửa đổi bổ sung Điều Lệ 2024 (vui lòng tải tại đây)

12 -  Tờ Trình phân phối lợi nhuận 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024 (vui lòng tải tại đây)

13 - Tờ trình thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Thư Ký 2023 và kế hoạch thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Thư Ký 2024 (vui lòng tải tại đây)

14 - Tờ trình ban hành quy chế hoạt động Hội Đồng Quản Trị (vui lòng tải tại đây)

14.1 - Dự thảo Quy chế hoạt động Hội Đồng Quản Trị (vui lòng tải tại đây)

15 -  Tờ trình ban hành quy chế Công bố Thông Tin (vui lòng tải tại đây)

15.1 - Dự Thảo quy chế Công bố thông tin (vui lòng tải tại đây)

16 - Tờ trình về các Giao dịch có liên quan (vui lòng tải tại đây)

17 - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 2024(vui lòng tải tại đây)

18. Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động Ban Kiểm Soát (vui lòng tải tại đây)

18.1 - Quy chế hoạt động Ban Kiểm Soát (vui lòng tải tại đây)

19 - Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (vui lòng tải tại đây)

20 - Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (vui lòng tải tại đây)

CMN - Mẫu Thẻ Biểu Quyết (vui lòng tải tại đây)