Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (vui lòng tải tại đây)

1. Chương trình ĐHĐCĐ TN năm 2022 (vui lòng tải tại đây)

2. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ TN năm 2022 (vui lòng tải tại đây)

3. Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị tại ĐHĐCĐTN năm 2022 (vui lòng tải tại đây)

4. Báo cáo Tổng kết năm 2021 (vui lòng tải tại đây)

5. Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2021 (vui lòng tải tại đây)

6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 (vui lòng tải tại đây)

7. Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31.12.2021 (vui lòng tải tại đây)

8. Tờ trình Phân Phối lợi nhuận năm 2021 và Kế Hoạch Phân phối lợi nhuận 2022 (vui lòng tải tại đây)

9. Tờ trình thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty 2022 (vui lòng tải tại đây)

10. Tờ trình chọn công ty kiểm toán 2022 (vui lòng tải tại đây)

11.Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị ĐH 2022 (vui lòng tải tại đây)

12. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2022 (vui lòng tải tại đây)

13. Mẫu phiếu Biểu quyết (vui lòng tải tại đây)

14. Mẫu thẻ Biểu quyết (vui lòng tải tại đây)