Tài liệu Đại hội đồng Cổ Đông thường niên trực tuyến năm 2021:

01 - Thông báo mời họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông năm thường niên 2021 (vui lòng tải tại đây)

02 - Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông năm thường niên 2021 (vui lòng tải tại đây)

03 - Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại Đại hội đồng cổ đông năm thường niên 2021 (vui lòng tải tại đây)

04 - Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm thường niên 2021 trực tuyến (vui lòng tải tại đây)

05 - Báo cáo tổng kết năm 2020 (vui lòng tải tại đây)

06 - Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2020 (vui lòng tải tại đây)

07 - Báo cáo của Ban Kiểm Soát tại Đại hội đồng cổ đông năm thường niên 2021 (vui lòng tải tại đây)

08 - Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 Colusa - Miliket (vui lòng tải tại đây)

09 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 (vui lòng tải tại đây)

10 - Tờ trình thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và Thư Ký công ty năm 2021 (vui lòng tải tại đây)

11 - Tờ trình chọn công ty kiểm toán năm 2021 (vui lòng tải tại đây)

12 - Tờ trình miễn nhiệm và danh sách ứng cử Hội Đồng Quản Trị tiếp tục nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại đại hội năm 2021 (vui lòng tải tại đây)

13 - Tờ trình miễn nhiệm và danh sách ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát tiếp tục nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại đại hội năm 2021 (vui lòng tải tại đây)

14 - Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (vui lòng tải tại đây)

15 - Dự thảo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (vui lòng tải tại đây)

______________________________________________________________________________________________________________