- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2021 (vui lòng tải tại đây)

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 (vui lòng tải tại đây)

- Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (vui lòng nhấn vào đây)

Tài liệu Đại hội đồng cô đông năm 2021

1. Chương trình ĐHĐCD TN năm 2021 (vui lòng tải tại đây)

2. Quy chế làm việc tại ĐHĐCD TN năm 2021 (vui lòng tải tại đây)

3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 (vui lòng tải tại đây)

4. Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ năm 2021 (vui lòng tải tại đây)

5. Dự thảo điều lệ năm 2021 (vui lòng tải tại đây)