Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (vui lòng tải tại đây)

Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (vui lòng tải tại đây)

Tài liệu Đại hội đồng cô đông năm 2020

1. Danh mục Tài Liệu ĐHĐCĐ năm 2020 (vui lòng tải tại đây)

2. Chương trình ĐHĐCĐ TN năm 2020 (vui lòng tải tại đây)

3. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐTN năm 2020 (vui lòng tải tại đây)

4. Báo cáo Tổng kết HĐSXKD năm 2019 (vui lòng tải tại đây)

5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 (vui lòng tải tại đây)

6. Báo cáo BKS-DHCD 2020 (vui lòng tải tại đây)

7. Tờ trình PP lợi nhuận năm 2019 và KH Phân phối lợi nhuận 2020 (vui lòng tải tại đây)

8. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và Thư ký công ty 2020 (vui lòng tải tại đây)

9. Tờ trình UQ HĐQT chọn cty kiểm toán 2020 (vui lòng tải tại đây)

10. Quy che bau cu bo sung TV BKS NK 2018 - 2023 (vui lòng tải tại đây)

11. Dự thảo nghị quyết đại hội ĐCĐ năm 2020 (vui lòng tải tại đây)

12. Phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐTN 2020 (vui lòng tải tại đây)

13.Tờ trình Miễn nhiệm và danh sách ứng cử BKS tiếp tục nhiệm kỳ 2018 - 2023 tai ĐH 2020 (vui lòng tải tại đây)