- Thông báo "Chốt danh sách cổ đông và Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về việc "Đăng ký giao dịch chứng khoán"

- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên nằm 2016 về việc "Đề nghị phê chuẩn chọn công ty Kiểm toán"

- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015

- Tờ trình kê hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016

- Dự thảo thể lệ bầu bổ sung Ban kiểm soát năm 2016

- Dự thảo sửa đổi điều lệ công ty năm 2016

- Dự thảo quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2016

- Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016

- Danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát

- Báo cáo tài chính 2016

- Báo cáo hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2015

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016

- Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2016