- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký năm 2018

- Tờ trình ủy quyền Hội Đồng Quản Trị chọn Công ty Kiểm toán 2018

- Tờ trình  lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

- Quy chế làm việc tại Đại hội Đồng Cổ Đông 2018

- Dự Thảo sửa đổi điều lệ công ty năm 2018

- Tờ Trình sửa đổi điều lệ công ty năm 2018

- Quy chế bầu cử Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát  nhiệm kỳ 2018 - 2023

- Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018

- Hồ sơ đề cử thành viên Ban kiểm soát

- Hồ sơ đề cử thành viên Hội Đồng Quản Trị

- Báo cáo tài chính 31-12-2017

- Báo cáo hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quảng trị nhiệm kỳ 2013 - 2018

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

- Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2017