- Quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Hùng 

- Quyết định bổ nhiệm ông Nghiêm Xuân Toàn

- Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Tuấn Anh