- Quyết định bổ nhiệm Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị (vui lòng tải tại đây)

.