- Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2024 (vui lòng tải tại đây)

- Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2024 (vui lòng tải tại đây)

- Tài liệu đính kèm Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2024 (vui lòng tải tại đây)

- Công bố thông tin ngày 27/04/2024 (vui lòng tải tại đây)