- Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (vui lòng tải tại đây)

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (vui lòng tải tại đây)