- Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bảng (vui lòng tải tại đây)

- Công bố thông tin bất thường ngày 04/10/2022 (vui lòng tải tại đây)