Nghị quyết  đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (vui lòng tải tại đây)

Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (vui lòng tải tại đây)