- Nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (vui lòng tải tại đây)


- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (vui lòng tải tại đây)