- Biê​n bản​ họ​p Đ​ại​ Hộ​i Đ​ồ​ng Cổ​ Đ​ô​ng Thườn​g Niê​n nă​m 2019 (vui lò​ng nhấ​n vào đ​â​y)

- Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019​ (vui lòi​ng nhấ​n vào​ đ​â​y)