- Nghị quyết Đại Hội Đông Cổ Đông ngày 22 tháng 12 năm 2022 thông qua chủ trương di dời nhà máy ra khỏi khu dân cư (vui lòng tải tại đây)