- Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2016
- Đề Nghị Thanh Toán Cổ Tức (bằng hình thức chuyển khoản)
- Giấy Ủy Quyền Nhận Cổ Tức
- Thông Báo Chốt Danh Sách Cổ Đông