- Nghị quyết Đại Hội Đồng Cô Đông thường niên năm 2023 (vui lòng tải tại đây)

- Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 (vui lòng tải tại đây)

- Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về viêc bầu Chủ tịch, Phó Chủ Tịch, bô nhiệm Tổng Giám Đốc nhiệm kỳ 2023 - 2028 (vui lòng tải tại đây)

Nghị quyết Ban Kiểm Soát về việc bầu Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 (vui lòng tải tại đây)

- Thông báo thay đổi nhân sự (vui lòng tải tại đây)

 


_________________________________________________________