- Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 5-2019 (chưa xử lý)

- Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 5-2019 (sau xử lý)