- Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 01/2024 (vui lòng tải tại đây)

- Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 02/2024 (vui lòng tải tại đây)

- Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 03/2024 (vui lòng tải tại đây)

- Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 04/2024 mức A (vui lòng tải tại đây)

- Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 04/2024 mức B(vui lòng tải tại đây)