- Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 01/2023 (vui lòng tải tại đây)

- Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 02/2023 (vui lòng tải tại đây)

- Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 03/2023 (vui lòng tải tại đây)

- Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 04/2023 (vui lòng tải tại đây)

- Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 05/2023 (vui lòng tải tại đây)

- Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 06/2023 (vui lòng tải tại đây)

- Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 07/2023 (vui lòng tải tại đây)

- Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 08/2023 (vui lòng tải tại đây)

- Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 09/2023 (vui lòng tải tại đây)

- Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 10/2023 (vui lòng tải tại đây)

- Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 11/2023 (vui lòng tải tại đây)

 

______________________________________________________________