- Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 01/2022 (vui lòng tải tại đây)

- Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 02/2022 (vui lòng tải tại đây)

- Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 03/2022 (vui lòng tải tại đây)

- Kết quả kiểm nghiệm nước A tháng 04/2022 (vui lòng tải tại đây)

- Kết quả kiểm nghiệm nước B tháng 04/2022 (vui lòng tải tại đây)

- Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 05/2022 (vui lòng tải tại đây)

- Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 06/2022 (vui lòng tải tại đây)

- Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 07/2022 (vui lòng tải tại đây)

- Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 08/2022 (vui lòng tải tại đây)

- Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 09/2022 (vui lòng tải tại đây)

- Kết quả kiểm nghiệm nước A tháng 10/2022 (vui lòng tải tại đây)

- Kết quả kiểm nghiệm nước B tháng 10/2022 (vui lòng tải tại đây)

- Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 11/2022 (vui lòng tải tại đây)

- Kết quả kiểm nghiệm nước tháng 12/2022 (vui lòng tải tại đây)

 

_______________________________________________________________