- Giấy đề nghị chuyển khoản cổ tức bằng hình thức chuyển khoản (vui lòng tải tại đây)