- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ Phần lần thứ 5 (vui lòng tải tại đây)