- Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng năm 2021 (vui lòng tải tại đây)