- Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng năm 2020 (vui lòng nhấn vào đây)