- Báo cáo Tình hình quản trị công ty năm 2022 (vui lòng tải tại đây)

- Bảng công bố thông tin về quản trị công ty năm 2022 (vui lòng tải tại đây)

- Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn năm 2022 (vui lòng tải tại đây)

 

 

__________________________________________________________