- Công bố thông tin định kỳ Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán bởi chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (vui lòng tải tại đây)

- Báo Cáo Tài Chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 (vui lòng tải tại đây)