- Công bố thông tin bất thường về việc chọn công ty kiểm toán KPMG Limited Branch thự hiện kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 (vui lòng tải tại đây)

- Thư Thoản thuận cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính. (vui lòng tải tại đây)